Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz”
İmza
Ankara 4. İdare Mahkemesi

Akp’nin Atatrk Orman Çiftliğindeki talanına Ankara 4. İdare Mahkemesi “Atatürk’ün şartlı bağışına aykırı işlem yapılamaz” kararını verdi. Karar, ABD’ne peşkeş çekilen büyükelçilik binası arazisini de kapsıyor.

Konuyla ilgiil, TMMOB Mimarlar Odasu Ankara Şubesi Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

5524 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunun Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği yetkiyle 12.01.2007 tarihinde Belediye Meclisi Atatürk Orman Çiftliği Koruma Amaçlı İmar Planını onaylayarak yürürlüğe soktu.

Atatürk Orman Çiftliğini yok edecek bu plana karşı açtığımız davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun uygun gördüğü 1/25000 ve 1/10000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Koruma amaçlı Nazım İmar Planların yürütmesini durdurmuştur.  Planlama çalışmaları sırasında sıkça hukuka aykırı bulduğumuz hususları hem kamuoyu hem de ilgili idare ile paylaşmamıza karşın, Büyükşehir Belediyesi uyarılarımıza kulak vermemiştir.

Mahkeme Kararında dört husus üzerinde durmuştur.

1)           AOÇ 1. derece Doğal ve Tarihi Sittir, AOÇ alanında tarımsal faaliyetleri kısıtlayacak planlama yapılamaz

2)           Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda önemli tarihi olaylara sahne olmuş AOÇ arazisinde, alanın tarihi ve doğal özelliklerini ortadan kaldıracak büyüklükte bir Hayvanat bahçesi yapılamaz.

3)           AOÇ’nin kuzeyinde kalan büyük parçasının dava konusu olan planlarda Olimpiyat oyunlarına ve spor parkı olarak ayrıldığı, bu fonksiyonların AOÇ’yi üç parçaya böldüğü, bu plan hükümlerinin yanlış bir ulaşım planlaması yaklaşımı getirdiği belirtildi. Bu biçimde alanda olimpiyat parkı yapılamaz.

4)           Nazım İmar planlarında belirlilik ve nesnellik planlamanın en önemli ilkeleridir. AOÇ planlarında “özel proje alanı” olarak tanımlanan alanlar bilimsel planlama anlayışına aykırıdır. Bu nedenle çiftlik alanının niteliklerine ve amacına aykırı bir biçimde özel proje alanı tanımlanamaz.

Atatürk Orman Çiftliği alanının tarihi anlamı ve sit kararları doğrultusunda korunmasının gerekliliği mahkeme tarafından bir kez daha açığa çıktı.

Bundan Sonra Ne Olacak ve Ne Yapmalı?

1)       Yürütmeyi Durdurma kararı ardından, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu sit alanı olan bölgede bir an önce, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca alanda her türlü fiziki ve inşai müdahaleyi durduracak ve bu konuda tedbirleri almak zorundadır.  Büyükşehir Belediyesi AOÇ alanındaki katlı kavşak projelerini de durduracaktır.

2)       Son günlerde basına yansıyan ve kanun değişikliği ile AOÇ alanının spor kulüplerine kullandırmaya yönelik uygulamaların hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla da anlaşıldığından, bu tür yasama çalışmaları bir an önce durdurulmalıdır.

3)       Yıllardır AOÇ alanının kır ve kent bütünlüğünü sağlayacak biçimde geliştirilmesi, kentlerde gıda krizinin kol gezdiği koşullarda AOÇ’nin tarımsal kapasitesinin arttırılması gerektiğini savunan meslek kuruluşları ve kitle örgütlerinin görüşlerine itibar edilmelidir. 

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.