Aşağıdaki,  Çocuk Hakları Bildirgesinin  tüm maddelerinin ülkemizde de bir gün  tam olarak uygulanması dileğiyle, aydınlık geleceğimiz diye baktığımız  tüm çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyoruz.
Yaşasın Dünya çocuklarının kardeşliği.

Yolcu Haber

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi

“Madde 1- Her çocuk bu bildiride belirtilen haklardan yararlanmalıdır. Butün çocuklar herhangi bir ayırım gözeltilmeksizin ırk, din, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka konulardaki görüşler, ulusal ve toplumsal köken, servet, doğuş ya da ister kendisiyle ister ailesiyle ilgili olsun, başka her türlü durum dolayısıyla, her hangi bir ayırım ve kayırma yapılmaksızın bu haklara sahip olmalıdır.

Madde 2 – Çocuk özel korunmadan yararlanmalı, çocuğun bedence, zihince, ahlakça, ruhsal ve toplumsal bakımlardan sağlıklı, uyumlu biçimde ve özgürlük ve saygınlık koşulları içinde gelişebilmesi için, ona yasa yoluyla ve öteki yollardan olanaklar ve kolaylıklar sağlanmalıdır.

Madde 3 – Çocuk doğduğu andan başlayarak bir ad taşımaya ve yurttaşlığa hak kazanmalıdır.

Madde 4 – Çocuk toplumsal güvenlikten yararlanmalıdır. Onun sağlık içinde büyüme ve gelişmeye hakkı olmalı, bu amaçla doğumdan önceki ve sonraki bakım da dahil olmak üzere ,kendisİne ve annesine özel ihtimam ve koruma gösterilmelidir. Çocuk, yeterli beslenme, konut, eğlenme, sağlık bakımı haklarına sahip olmalıdır.

Madde 5 – Bedence, zihince, ya da toplumsal bakımdan arızalı çocuklara, özel durumlarının gerektirdiği özel ihtimamla eğitim ve bakım sağlanmalıdır .

Madde 6 – Çocuk kişiliğinin tam ve uyumlu gelişimi için, sevgi ve anlayışa gereksinme duyar. Çocuk mümkün olan bu durumlarda ana ve babasının koruması ve sorumluluğu altıda ve kesinlikle sevecenlik, maddi ve manevi güvenlik içinde büyümeli, küçük yaştaki çocuk, istisnai durumlar dışında annesinden ayrılmamalıdır. Toplum ve kamu kuruluşları, ailesi olmayan ya da geçinmek için yeterli geliri bulumayan çocuklara özel bir ilgi göstermekle görevli olmalıdır. Kalabalık ailelerin çocuklarının geçimi için devletten ödenek ya da başka kaynaklardan yardım sağlanması dileğinde bulunulmaya değer.

Madde 7- Çocuğun, en azından ilkokul düzeyinde parasız ve zorunlu olmak üzere eğitime hakkı vardır. Çocuğa genel kültürünü artıracak fırsat eşitliği koşulları altında yeteneklerini, kişisel sağduyusunu, ahlaki, toplumsal sorumluluk bilincini geliştimesini ve toplumun yararlı bir üyesi olmasını sağlayacak bir eğitim verilmelidir. Çocuğun yüksek çıkarları, onun eğitim ve yöneliminden sorumlu olanlar için yol gösterici ilke olmalıdır . Bu sorumluluk öncelikle ana babaya düşer. Çocuğa, oyun oynayabilmesi ve boş zamanlarını değerlendirebilmesi için geniş olanaklar sağlanacaktır. Burada da çocuğun eğitimine egemen olan amaç belirleyici sayılacaktır. Çocuğun bu haktan yararlanabilmesi için toplum ve kamu kurumları çaba göstermekle yükümlüdür.

Madde 8 – Çocuk hangi koşullar altında olursa olsun en başta korunup kurtarılacak kişiler arasında yer alacaktır.

Madde 9-Çocuk her türlü ihmale, zulme ve sömürüye karşı korunacaktır. Çocuk hiç bir biçimde bir ekonomik mala dönüştürülmeyecektir. Çocuk uygun bir yaşa gelmeden önce herhangi bir işte çalıştırılmayacaktır. Çocuk hiç bir durumda sağlığına ve öğrenimine zarar verebilecek ya da bedence, ahlakça gelişimine sekte vuracak bir meslekte veya işte çalıştırılmayacaktır .

Madde 10-Çocuk ırk, din ve benzeri öğelere dayalı aşağılayacı, ayırımcı uygulamara karşı  titizlikle korunacaktır.